picture
About Me
Courses Taught
Professional Bodies
Research Projects
Publications

About Me

Full Name:
ANIZA BTE MOHAMED NOR, PUAN
Email:
Anizamohamed@uniten.edu.my
Contact Number:
03-89212020 Ext: 5037
Department:
Department of Social Science & Humanities

Academic Qualifications

 1. M.A in Education (Islamic Education), UKM, 2012
 2. B.A (Hons) Syariah, IAIN Sulthan Syarif Qasim, 2001
 3. B.A (Hons) Syariah, IAIN Sulthan Syarif Qasim, 2001

Working Experiences

Position Place of Work Start End
Penolong pensyarah CFGS UNITEN 2011 2022
Eksekutif Agama (Wanita) UNITEN 2003 2011
Eksekutif Pelatih TNB 2002 2003
Pembantu Pengajar UKM 2001 2002

Courses Taught

 1. ABTD113 - Business Accounting
 2. CLSF103 - Campus Life Skills
 3. FIBD113 - Fiqh Ibadat
 4. FIMD213 - Fiqh Muamalat
 5. HESB113 - Hubungan Etnik
 6. ICSB212 - Islam and Civil Society II
 7. ISLB212 - Islamic II
 8. ISLD113 - Pendidikan Islam
 9. ISLF101 - Foundation Islamic Studies
 10. ISLF102 - Foundation Islamic Studies
 11. ISLF103 - Foundation Islamic Studies
 12. MORB112 - Moral Studies I
 13. MORF101 - Foundation Moral Studies
 14. MORF103 - Moral Foundation
 15. MOSD113 - Pendidikan Moral
 16. PIKD113 - Pengajian Islam dan Kemasyarakatan
 17. PMKD113 - Pendidikan Moral dan Kemasyarakatan
 18. SHAD413 - Qawaid Fiqhiyyah
 19. SHLF1000 - Spiritual, Holisitic, Integrity, and Ethic of Life Development (SHIELD)
 20. STN4 1181 - Islamic Studies
 21. ULDB1010 - UNITEN Leadership and Exploration I
 22. ULDB1020 - UNITEN Leadership and Exploration II

Professional Bodies

Research Projects

Publications

 1. ANIZA BTE MOHAMED NOR; Peranan Falsafah Islam Menghadapi Globalisasi; 3Rd International Conference Of Asean Studies On Integrated Education In Islamic Studies And Civilization, Songkla Thailand; Diterbitkan oleh Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.Cetakan pertama 2012.No ISBN : 978-983-2267-39-3; 18 Jan 2012; Conference Proceeding; None
 2. ANIZA BTE MOHAMED NOR; Sumbangan Falsafah Islam Dalam Pendidikan Bersepadu; 3Rd International Conference Of Asean Studies On Integrated Education In Islamic Studies And Civilization, Songkla Thailand; Diterbitkan oleh :Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.Cetakan Pertama 2012No ISBN : 978-983-2267-39-3; 18 Jan 2012; Conference Proceeding; None
 3. ANIZA BTE MOHAMED NOR; Sumbangan Falsafah Pendidikan Islam Ke Arah Menjana Modal Insan; 3Rd International Conference Of Asean Studies On Integrated Education In Islamic Studies And Civilization, Songkla Thailand.; Diterbitkan oleh : Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.Cetakan pertama 2012No ISBN : 978-983-2267-39-3; 18 Jan 2012; Conference Proceeding; None
 4. ANIZA BTE MOHAMED NOR; Pandangan Islam Terhadap Falsafah Pendidikan Rekonstruksionisme Menghadapi Era Globalisasi; 3Rd International Conference Of Asean Studies On Integrated Education In Islamic Studies And Civilization, Songkla Thailand.; Diterbitkan oleh : Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.Cetakan Pertama 2012No ISBN : 978-983-2267-39-3; 18 Jan 2012; Conference Proceeding; None
 5. ANIZA BTE MOHAMED NOR; Peranan Falsafah Islam Dalam Menghadapi Arus Globalisasi; Perbandingan Antara Falsafah Pendidikan Barat Dengan Falsafah Pendidikan Islam; Diterbitkan oleh : Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.Cetakan Pertama 2012No ISBN : 987-983-2267-38-6Tajuk ini diletakkan di bahagian 6 di dalam buku tersebut, dan buku tersebut digunakan sebagai rujukan oleh pelajar-pelajar Siswazah di Fakulti Pendidikan UKM; 18 Jan 2012; Book Chapter; None